Ajuts i subvencions

El deure de conservació i manteniment dels edificis comporta en alguns casos una forta inversió. Cal tenir present que les administracions tenen establerts uns ajuts per a la rehabilitació que es basen en subvencions a fons perdut d’una part del cost de les obres i en alguns casos també disposen de préstecs subsidiats de baix interès.

Els ajuts de les diferents administracions es publiquen i s’aproven normalment segons els pressupostos anuals. Abans de decidir tirar endavant amb un ajut cal conèixer quina és la subvenció més adequada en cada cas.

Sempre és recomanable consultar amb el tècnic de capçalera i amb cadascuna de les administracions.

Entitats públiques amb programes de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és un organisme públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de qui depèn orgànicament. La seva finalitat és elaborar i dur a terme les polítiques d’habitatge a Catalunya. En aquest sentit, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, gestiona les convocatòries d’ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.

L’Institut Català d’Energia és l’entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d’elaborar i dur a terme la política energètica catalana. L’ICAEN disposa de línies d’ajuts, subvencions i finançament per a promoure accions concretes encaminades a complir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle i consolidar el sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de feina qualificada.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. La seva finalitat és el desenvolupament en l’àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d’habitatge assequible. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona gestiona les convocatòries d’ajuts i subvencions per la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Barcelona ciutat.

El Consorci Metropolità de l’Habitatge és un ens públic associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Actua en el territori metropolità amb l’objectiu d’impulsar els serveis i les polítiques d’habitatge i contribuir a millorar i agilitzar els tràmits, en matèria d’habitatge, de la població de l’àrea metropolitana de Barcelona. El Consorci Metropolità de l’Habitatge gestiona les convocatòries d’ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges de l’àrea Metropolitana de Barcelona.

L’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE, és un organisme públic adscrit al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la Secretaría de Estado de la Energía del Gobierno de España, de qui depèn orgànicament. La seva finalitat es contribuir a la consecució dels objectius que té adquirits l’Estat Espanyol en matèria de millora de l’eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni que constitueix el marc estratègic de la seva activitat. En aquest sentit, l’IDAE duu a terme diverses accions entre les quals la de desenvolupar programes específics de finançament a projectes de renovació energètica.

Accés a les subvencions actualment en vigor

En el següent enllaç a la pàgina web del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona trobaràs un recull de totes les subvencions vigents que et poden ser d’utilitat per portar a terme les teves intervencions, sempre consultant prèviament al teu tècnic de capçalera que t’ajudarà a escollir la subvenció més adequada segons el cas.
Vull consultar les subvencions actualment disponibles

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

El procés per sol·licitar una subvenció a qualsevol administració per rehabilitar un edifici o un habitatge pot ser complex. Cal preparar una sèrie de documentació i tenir clar quines són les dates i els terminis. Demana ajuda a un tècnic de capçalera per tramitar qualsevol tipus de subvenció que afecti el teu habitatge.