Avaluació i gestió d’intervencions

Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)

Amb una inspecció tècnica es pot avaluar l’estat de l’edifici i proposar mesures per al seu manteniment.

Tots els blocs d’habitatges i les cases unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat han de passar la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE). Aquesta inspecció és un sistema obligatori de control periòdic que té per objecte verificar l’estat de conservació de l’immoble i les possibles deficiències aparents constructives o funcionals que poden afectar els elements comuns de l’edifici.

També conté les propostes que s’aconsellen tècnicament per a la millora de la sostenibilitat, l’ecoeficiència, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

Aquest procediment de revisió d’edificis consisteix en una inspecció visual de l‘edifici realitzada per un tècnic competent, en base a la qual es redacta l’informe ITE, amb el que es sol·licita a l’administració competent el Certificat d’Aptitud (CA).

Procediment:

  1. Encarregar la inspecció tècnica a un tècnic competent.
  2. Realitzar la inspecció visual dels elements comuns de l’edifici.
  3. Redactar l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE).
  4. A partir de la recepció de l’Informe ITE, la propietat ha de sol·licitar en un termini màxim de 4 mesos el Certificat d’Aptitud a l’Agència de l’Habitatge.
  5. Emetre el Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.
  6. En funció del tipus de deficiències de l’informe ITE: cal encarregar Informes de Verificació a un tècnic competent.
  7. Si l’edifici té deficiències: cal elaborar un Programa de Rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic.
  8. Formalitzar el Llibre de l’Edifici.

 

Segons s’indica en el preàmbul del Decret que regula aquest procediment, l’objectiu principal de la ITE, és el de fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar el coneixement de l’estat en què es troben, per tal que les persones propietàries i, en el seu cas, les comunitats de propietaris, puguin programar les actuacions i acordar l’aportació del fons necessari, a curt i mitjà termini, per a la rehabilitació, la conservació i l’adequació dels habitatges als requeriments tècnics que regula la normativa vigent.

Programa de Rehabilitació

El Programa de Rehabilitació proporciona una visió global de les necessitats d’intervenció, prioritats i els costos orientatius.

Per a gestionar les intervencions que s’han de realitzar als edificis que presenten algun tipus de deficiència, cal disposar d’un Programa de Rehabilitació. Aquest document és obligatori pels edificis que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’Habitatges -ITE- i s’hagi detectat alguna deficiència.

El Programa de Rehabilitació és el document on la propietat es compromet a realitzar les actuacions necessàries per subsanar les deficiències; mitjançant l’establiment d’una programació de les actuacions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores que s’han de realitzar a l’edifici, a partir de la informació continguda a l’Informe ITE, les quals contribuiran a incrementar els estàndards de qualitat quant a seguretat, salubritat, accessibilitat i eficiència energètica.

El Programa de Rehabilitació proporciona a la propietat una visió global de les necessitats d’intervenció en l’edifici, les prioritats i els costos orientatius. Aquest fet permet preveure les actuacions i constituir un fons de reserva específic per fer front a les despeses necessàries per a l’execució de les obres, que es podran executar per fases, tot prioritzant la reparació de les deficiències segons la seva gravetat.

El termini màxim per aprovar el Programa de Rehabilitació depèn de la gravetat de les deficiències relacionades en l’informe ITE i apareix indicat a la part posterior del Certificat d’Aptitud de l’edifici.

El Programa de Rehabilitació ha d’estar supervisat per un tècnic competent.

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

Quan vulguis saber l’estat de salut del teu edifici, demana a un tècnic de capçalera que realitzi la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Sabràs exactament en quin estat es troba i, si és el cas, li permetrà al tècnic l’elaboració i supervisió del Programa de Rehabilitació del teu edifici.