Programa de Rehabilitació

El Programa de Rehabilitació proporciona una visió global de les necessitats d’intervenció, prioritats i els costos orientatius.

Per a gestionar les intervencions que s’han de realitzar als edificis que presenten algun tipus de deficiència, cal disposar d’un Programa de Rehabilitació. Aquest document és obligatori pels edificis que hagin passat la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’Habitatges -ITE- i s’hagi detectat alguna deficiència.

El Programa de Rehabilitació és el document on la propietat es compromet a realitzar les actuacions necessàries per subsanar les deficiències; mitjançant l’establiment d’una programació de les actuacions necessàries de rehabilitació, conservació i possibles millores que s’han de realitzar a l’edifici, a partir de la informació continguda a l’Informe ITE, les quals contribuiran a incrementar els estàndards de qualitat quant a seguretat, salubritat, accessibilitat i eficiència energètica.

El Programa de Rehabilitació proporciona a la propietat una visió global de les necessitats d’intervenció en l’edifici, les prioritats i els costos orientatius. Aquest fet permet preveure les actuacions i constituir un fons de reserva específic per fer front a les despeses necessàries per a l’execució de les obres, que es podran executar per fases, tot prioritzant la reparació de les deficiències segons la seva gravetat.

El termini màxim per aprovar el Programa de Rehabilitació depèn de la gravetat de les deficiències relacionades en l’informe ITE i apareix indicat a la part posterior del Certificat d’Aptitud de l’edifici.

El Programa de Rehabilitació ha d’estar supervisat per un tècnic competent

 

 

Demana ajuda a un tècnic de capçalera

El tècnic de capçalera és el professional de confiança que organitza i gestiona la conservació de l’edifici. Confia en un tècnic de capçalera l’elaboració i la supervisió del Programa de Rehabilitació del teu edifici.