En què et pot ajudar?

Valorarà i diagnosticarà l’estat de conservació de l’edifici per informar de les mesures correctores necessàries.

Projectarà, dirigirà i gestionarà les obres que calen per mantenir l’edifici en bones condicions d’ús.

Planificarà i gestionarà el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries tenint en compte els seu cicle de vida.

Adequarà l’edifici als requeriments legislatius, fent-se càrrec de la gestió d’autoritzacions administratives i tramitacions amb les administracions públiques, empreses subministradores i altres entitats.

Estudiarà i avaluarà l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i d’accessibilitat.

T’informarà i valorarà la situació de l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.