Quins serveis t'ofereix?

Projecte i documentació tècnica de les obres.

 • Projectes/documentació tècnica d’expedients d’obres: ampliació, modificació, reforma, rehabilitació, etc.

 • Projectes/documentació tècnica d’expedients d’activitats, mediambientals i obertura.

 • Projectes/documentació tècnica d’expedients de legalitzacions.

 • Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut

 • Plans d’emergència i evacuació.

 • Projectes d’instal·lacions d’elements auxiliars o construccions temporals:(bastides, muntacàrregues, carpes i pèrgoles provisionals) 

Gestió de procés constructiu

 • Director d’obra i / o director d’execució de l’obra

 • Coordinador de seguretat i salut a l’obra

 • Petició i comparació de pressupostos

 • Contractació d’empreses i industrials

 • Gestions administratives a realitzar abans de l'inici de les obres

 • Planificació i organització de l’obra

 • Planificació econòmica de l’obra

 • Control econòmic de l’obra i liquidació

 • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.

 • Recepció de les obres

 • Gestions administratives a realitzar abans de l'inici de les obres

 • Gestions administratives a realitzar a la finalització de l’obra

Documentació del manteniment

 • Elaboració del llibre de l’edifici i/o manual d’ús i manteniment

 • Redacció del pla de manteniment: temporal i econòmic

 

Gestió de manteniment

 • Control i seguiment del pla de manteniment.

 • Gestió dels treballs de manteniment i reparacions.

 • Petició i comparació de pressupostos.

 • Contractació d’empreses i industrials.

 • Planificació i organització del manteniment preventiu.

 • Planificació econòmica del manteniment preventiu.

 • Control econòmic del manteniment preventiu i corrector.

 • Coordinació tècnica dels agents que intervenen. Assessorament.

Gestió administrativa per a Administracions

 • Certificats d’habitabilitat.

 • Gestió per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’edifici usat.

 • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE).

 • Gestió per l’obtenció de l’informe de idoneïtat tècnica de la ITE.

 • Gestió per l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici (ITE).

 • Certificat de solidesa de l’edifici.

 • Certificat de solidesa d’elements exteriors.

 • Tramitació i gestió de subvencions oficials.

 

Gestió d’expedients de subvencions

 • Instal·lació d’ascensor en edificis existents.

 • Gestió d’autoritzacions administratives.

 • Llicències d’obres, comunicats i assabentats.

 • Gestió per l’obtenció de l’informe de idoneïtat tècnica de llicències.

 • Llicencies d’activitats, mediambientals i obertura.

 • Canvi d’ús.

 • Gestió administrativa del manteniment (inspeccions anuals i periòdiques d’electricitat, inspeccions anuals i periòdiques de gas, inspeccions anuals i periòdiques d’ascensors, inspeccions periòdiques (no obligatòries d’aigua, sanejament, etc.).

 • Situació i/o estat de l’edifici (estat de conservació, protocol d’esquerdes, etc.).

 • Inspeccions tècniques d’edificis (ITE).

 • Informe parcial dels elements, equips i sistemes de l’edifici:

 • Valoracions o taxacions del solar o finca (informes de situació registral, informes de situació urbanística, valoracions o taxacions, altres informes i valoracions, etc.).

 • Delimitació de l’edifici.

 • Aixecament de plànols de l’edifici, urbanització o altres construccions.

 • Adequació ambiental i sostenibilitat (anàlisis, avaluacions i certificacions d’ eficiència energètica, anàlisis, estudi i avaluacions de la implantació d’ energies alternatives, plaques solar per ACS, plaques fotovoltaiques, d’equips de cogeneració, instal·lació de calderes de biomassa, energia geotèrmica, anàlisis i estudis de sostenibilitat, etc.).

 • Anàlisis, estudi i avaluacions de millores en la accessibilitat.

 • Estudis de cicle de vida útil.