Consultes freqüents

Una consulta que els tècnics rebem amb molta freqüència és la d'una persona que manifesta que li estan fent obres al costat de casa, i està preocupat perquè li surten esquerdes o nota vibracions o té por que se li ensorri la casa.

El primer que s’ha de tenir en compte és que qualsevol obra, d’edificació en aquest cas, es fa sota la direcció i responsabilitat d’un tècnic particular (aparellador o arquitecte). És amb aquests tècnics amb qui cal posar-se en contacte quan hi ha qualsevol preocupació o dubte sobre les obres en marxa.

Sabem per experiència que la major part de les vegades, els problemes es solucionen quan es parla amb els tècnics responsables de l’obra. I és que els tècnics que dirigeixen una obra són els primers interessats en no afectar edificis veïns.

Pot passar en alguna ocasió que el ciutadà no quedi plenament convençut per l’acció i explicacions dels tècnics de l’obra. Si es dona aquesta situació convé que el ciutadà es posi en contacte amb un tècnic de la seva confiança.

Si no coneix a cap tècnic es pot consultar a l’ajuntament corresponent per si disposen de llistat de tècnics del municipi. També es pot fer la consulta al Col·legi d’Aparelladors a través d’aquesta pàgina web. Entre el tècnic del ciutadà i els tècnics de l’obra es resolen aquests pocs casos.

I finalment, en alguns casos en que no hagi enteniment entre el ciutadà i els responsables de l’obra sobre possibles desperfectes, actuacions a fer, etc, només queda la via judicial. Per aquesta via es resolen aquests casos que, afortunadament, no són gaire freqüents, doncs l’experiència ens indica que quasi tots es resolen per les bones, amb enteniment entre les parts, els ciutadans que viuen a l’edifici per una part i els responsables de l’obra per l’altre.

Evidentment sempre és preferible arribar a un enteniment amistós que anar per la via judicial, que només s’haurà de fer servir com a últim recurs.

Una consulta molt habitual que rebem dels ciutadans, és la del propietari d’edifici que manifesta que està preocupat perquè hi ha esquerdes o bigues degradades o deterioraments a la façana o altres disfuncions al seu edifici i no sap si això pot ser perillós i vol que un especialista s’ho miri.

En el cas que es tingui alguna preocupació o dubte sobre l’estat de salut d’un edifici, cal posar-se en contacte amb un tècnic particular, com un aparellador col·legiat o bé un arquitecte, el qual farà la diagnosi i veurà si cal prendre alguna mesura terapèutica.

Si el ciutadà ja coneix algun tècnic, doncs aquest i, si no en coneix a cap, es pot consultar a l’ajuntament corresponent per si tenen llistat de tècnics del municipi. També es pot consultar al Col·legi d’Aparelladors.

Un aspecte que considerem important és que no cal esperar a detectar lesions o disfuncions per avisar al tècnic. Per exemple, una persona pot sentir-se perfectament bé i no obstant això és recomanable que es faci revisió mèdica cada cert temps, per exemple cada any, en especial si ja es té una edat. Doncs amb els edificis igual, encara que no s’apreciïn disfuncions, és recomanable que un tècnic faci revisió cada cert temps, en especial a edificis antics, tot i que aparentment estiguin bé.

Com a orientació, a edificis antics (per exemple de més de setanta anys), seria recomanable una revisió ”mèdica”(d’aparellador o arquitecte) cada sis anys aproximadament, ja que hi ha patologies que només un especialista pot detectar, i detectar-les aviat quan encara són incipients facilita moltíssim els tractaments terapèutics.

Una consulta habitual que rebem és la de propietaris d’edificis amb menys de deu anys d’antiguitat, que manifesten que al seu edifici hi ha disfuncions diverses com humitats, esquerdes, etc.

En aquests casos s’ha de recórrer a la responsabilitat decennal, i és que, segons la llei, els que han construït un edifici tenen un període de responsabilitat de deu anys respecte possibles defectes de construcció que pugui tenir l’edifici.

La responsabilitat podrà ser del constructor, o dels tècnics directors, o del promotor, o de tots, depenent de quines siguin les causes dels defectes. És amb aquests responsables amb qui s’ha de parlar per tal que s’arrangin els possibles defectes de construcció que pugui patir l’edifici.

És recomanable que aquests casos es resolguin mitjançant l’acord entre les parts. Si això no és possible i no hi ha acord sobre la reparació dels defectes, només queda la via judicial, a través de la qual es resolen aquests casos. Sempre serà preferible arribar a un acord amistós que anar per la via judicial, que només s’haurà de fer servir com a últim recurs.

 Una consulta que rebem habitualment és la de propietaris d’habitatges que manifesten que al seu edifici hi ha lesions que s’han de reparar, però part dels propietaris de la comunitat no volen pagar el que els toca, motiu pel qual no es fan les reparacions, amb els problemes i en ocasions perill que això comporta.

 Com sempre, el primer que s’ha d’intentar és arribar a un enteniment amistós entre les parts.

Per facilitar això, en ocasions pot ajudar contactar amb un especialista, com un aparellador col·legiat o bé un arquitecte, que expliqui quines intervencions s’han de fer i a qui correspon pagar-les. Per saber a qui correspon pagar-les si hi ha dubtes, també es pot consultar a un especialista en temes legals, com un administrador de finques o un advocat. Amb la mediació d’aquests especialistes es poden resoldre bastants dels casos en que inicialment no hagi enteniment entre els veïns.

I finalment en els casos, que afortunadament no són gaire freqüents, en que algun o alguns dels veïns no vulguin pagar la part que els pertoca dels tractaments, només queda la via judicial. El jutge ja obligarà a pagar a aquestes persones la part que els pertoca, segurament amb bastant escreix. I com de costum, sempre és preferible arribar a un enteniment amistós que anar per la via judicial, que només s’haurà de fer servir com a últim recurs.

Una altra consulta que rebem amb certa freqüència és la de ciutadans que volen comprar un pis, i volen saber “si te aluminosi”, amb el criteri que “si te aluminosi” no el compren i “si no te aluminosi” el compren.

 

Aquest raonament, des d’un punt de vista tècnic o científic, és poc encertat. La major part d’edificis fets amb ciment aluminós estan en acceptables condicions i no cal fer reparacions. I els que estaven degradats i han estat adequadament tractats també estan en acceptables condicions.

Per altra banda, hi ha altres moltes patologies del formigó armat que no tenen res a veure amb el ciment aluminós, i estructures fetes amb ciment pòrtland o altres ciments també poden estar degradades.

I és que la única forma per saber amb seguretat que l’estructura de l’habitatge o casa que volem comprar està en bones condicions és que la revisi un expert, com un aparellador col·legiat o un arquitecte, el qual dirà si l’habitatge te bona salut o si hi ha alguna patologia a la que cal posar remei.

Una altra consulta habitual és la de ciutadans que són llogaters que manifesten que l’habitatge on viuen està degradat i el propietari no ho arranja.

Com sempre, el primer que s’ha d’intentar és arribar a un enteniment amistós entre les parts. En principi, els tractaments han d’anar a càrrec del propietari, a no ser que l’habitatge estigui degradat per manifesta culpa del llogater. De fet, el propietari té l’obligació, per llei, de mantenir el seu edifici en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.

En cas que el propietari no vulgui actuar, el llogater pot recórrer a la via judicial. El jutge ja obligarà al propietari a intervenir.

En alguns municipis també es pot recórrer, en aquests casos, a l’Ajuntament, i si els serveis tècnics municipals comproven que efectivament l’edifici està degradat es pot obligar al propietari a intervenir i arranjar l’edifici, sota la direcció d’un tècnic particular.

No obstant això, com sempre, s’ha d’intentar arribar a un enteniment amistós entre les parts abans d’anar per la via judicial, que només s’haurà de fer servir com a últim recurs.