Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PAREER-II) 

Ajuts per actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PAREER-II)

L’objecte del programa d’ajuts és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que afavoreixin la reducció d’emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables als edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars.

Destinataris:  

Comunitats de propietaris i propietaris d’edificis d’habitatges,  També poden ser beneficiaris:

a) Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
c) Les empreses de serveis energètics.

Terminis:

Del 3 de febrer de 2018 fins el 31 de desembre de 2018.

Els ajuts es destinaran a actuacions integrals en edificis existents de qualsevol ús (habitatge, administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulat per l’article 2.1 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que afavoreixin l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica, l’aprofitament de les energies renovables i la reducció de les emissions de diòxid de carboni i que compleixin amb les condicions establertes per aquestes bases reguladores, excloent-se, de manera expressa, l’obra de nova planta. Aquestes actuacions s’hauran d’enquadrar en una o algunes de les tipologies següents, les quals es descriuen a l’annex I:

  1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
  3. Substitució d’energia convencional per energia solar tèrmica.
  4. Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica.

Extracte del BOE referent a les ajudes

Requisits per poder accedir a les subvencions:

Els requisits per accedir a les subvencions els trobarem a les bases de la convocatòria. Alguns d’ells són:

  • 70% de l’edifici destinat a habitatge habitual.
  • Edifici acabat abans de 2007
  • Obres no iniciades

Podeu accedir a la web de l’IDAE per accedir a la documentació, sol·licitud de les ajudes, preguntes freqüents, etc.

Més informació…